Resultatregnskap

Bruk knappen nederst på siden for å laste ned og se notene til regnskapet.

Driftsinntekter og driftskostnader
Note
2018
2017
Ordinært offentlig driftstilskudd 10 53 300 000 43 720 000
Andre offentlige tilskudd 10 3 346 209 4 908 460
Bidrag fra næringslivet og private 11 7 710 251 6 657 849
Andre driftsinntekter 11 21 143 000 26 687 729
Sum driftsinntekter       85 499 460    81 974 037
       
Vareforbruk   2 651 751 3 303 004
Lønnskostnad 12 49 992 681 42 942 069
Avskrivning på driftsmidler 2 4 973 251 4 818 688
Andre driftskostnader   28 877 412 27 580 549
Sum driftskostnader   86 495 094  78 644 310
Driftsresultat   -995 635  3 329 727
       
Finansinntekter og finanskostnader      
Renteinntekter   680 430 527 888
Annen finansinntekt   26 730 10 656
Rentekostnader   831 220 867 867
Andre finanskostnader   10 455 33 846
Resultat av finansposter   -134 514 -363 169
Ordinært resultat før skattekostnad   -1 130 149 2 966 558
Skattekostnad 8 154 926 212 705
Ordinært resultat      -1 285 075  2 753 853
       
Årsoverskudd     -1 285 075  2 753 853
Overføringer      
Overført til annen opparbeidet egenkapital   -1 285 075 2 753 853
Sum overføringer      -1 285 075  2 753 853
Årsregnskap 2018

Balanse

Bruk knappen nederst på siden for å laste ned og se notene til regnskapet.

Eiendeler
Note
2018
2017
Anleggsmidler      
Varige driftsmidler      
Anlegg på Kjelsås 2 110 450 034 112 155 998
Lager på Gjerdrum 2 13 593 219 14 546 119
Fjellhall, Fet 2 2 236 000 0
Inventar og utstyr 2 12 538 676 7 581 683
Sum varige driftsmidler    138 817 929  134 283 800
Sum anleggsmidler    138 817 929  134 283 800
Omløpsmidler      
Varelager 3 972 673 862 809
Fordringer      
Kundefordringer   1 766 668 1 112 812
Andre kortsiktige fordringer 9 1 279 531 723 244
Sum fordringer        3 046 199      1 836 056
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter   681 685 0
Sum investeringer           681 685                    0
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 31 367 342 24 064 149
Sum omløpsmidler      36 067 899    26 763 015
Sum eiendeler
   174 885 828  161 046 815
Egenkapital og gjeld
     
Egenkapital      
Stiftelsens grunnkapital   14 000 000 10 000 000
Annen opparbeidet egenkapital 5 22 094 496 13 180 740
Fond bundet til spesielle formål 5 47 000 47 000
Sum egenkapital 5  36 141 496  23 227 740
Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 7 5 939 313 4 035 282
Utsatt skatt 8 9 440 7 049
Sum avsetning for forplikelser   5 948 753 4 042 331
Annen langsiktig gjeld      
Panteobligasjoner til Oslo kommune 2, 9 90 400 000 90 400 000
Gjeld til kredittinstitusjoner 2, 9 6 775 000 8 400 000
Gjeld til Norsk Teknisk Museums Fond 6 3 445 000 3 445 000
Ikke opptjent investeringstilskudd 1 3 198 232 3 690 136
Ikke opptjent tilskudd 9 9 489 934 13 583 748
Sum annen langsiktig gjeld    113 308 166  119 518 884
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld   3 985 682 2 842 785
Betalbar skatt 8 152 535 205 656
Skattetrekk, offentlige avg. og feriepenger   7 704 958 6 639 050
Gjeld til Norsk Teknisk Museums Fond 6 1 014 120 979 670
Gjeld til NTM`s venneforening   343 120 362 667
Annen kortsiktig gjeld 9 6 286 998 3 228 032
Sum kortsiktig gjeld   19 487 413 14 257 860
Sum gjeld    138 744 332  137 819 075
Sum gjeld og egenkapital
  174 885 828  161 046 815

Kontantstrøm­oppstilling

 
2018
 
2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
   

Resultat før skattekostnad

-1 130 149

 

2 966 558

Peridoens betalte skatt

-205 656

 

-182 814

Ordinære avskrivninger

4 973 251

 

4 818 688

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger

-996 969

 

-81 032

Endring i varer

-109 864

 

-50 359

Endring i kundefordringer

-559 674

 

580 728

Endring i leverandørgjeld

1 062 581

 

-1 422 480

Endring i andre tidsavgrensningsposter:

     

  Andre kortsiktige fordringer

-398 078

 

5 299 784

  Skattetrekk, off.avg, feriepenger

96 787

 

424 166

  Endring kortsiktig gjeld Norsk Teknisk Museums Fond

34 450

 

34 450

  Endring kortsiktig gjeld til NTM's Venneforeningen

-19 547

 

-115 138

  Annen kortsiktig gjeld

2 989 926

 

-1 088 105

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

5 737 058

 

11 184 446

       
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler

-7 029 006

 

-836 279

Endring ikke opptjent tilskudd

-4 585 718

 

3 942 297

Endring i andre investeringer

-14 234

 

0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-11 628 958

 

3 106 018

       
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)

0

 

0

Nedbetaling av gammel gjeld

-1 625 000

 

-600 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-1 625 000

 

-600 000

       

Netto endring i likvider i året

-7 516 900

 

13 690 464

Kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. *)

38 884 242

 

10 373 685

Kontanter og kontantekvivalenter per 31.12

31 367 342

 

24 064 149

       

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd.

Budne skattetrekksmidler og depositum

       1 841 180

 

     1 611 679

*) I kontanter og kontantekvivalenter per 01.01.2018 inngår også beholdningen til Telemuseet.

Følg oss