Samlingene

2019

Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltningen har som mål å ta vare på kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, dokumentert og gjort tilgjengelig for allmennheten. Samlingene skal være tilgjengelige for bruk og formidling i museet, og for allmennheten generelt til forskning og formidling.

Museets samlinger består i dag av mer enn 90.000 gjenstander, 2,65 millioner fotografier, 145.000 bøker og tidsskrifter og 1.670 hyllemeter arkiv. Samlingsarbeidet i 2019 har ved siden av det løpende forvaltningsarbeidet vært fokusert rundt revisjon av Medisinsk museums samling og museets samling av gjenstander knyttet til IKT-feltet i forbindelse med kommende utstillinger, samt digitalisering og tilgjengeliggjøring av DEXTRA Photo.

I 2019 ble det registrert 240 gjenstander og 2.906 fotografier inn i museets databaser. Museets Rolls Royce Silver Ghost, som har vært deponert hos oss siden 1967, ble i 2019 tilbakeført til eier.

DigitaltMuseum utgjør museets viktigste publiseringskanal for samlingene, der det publiseres registreringsdata og fotografier med så åpne rettigheter som mulig for å gi størst mulig bruk. Ved utgangen av 2019 er 34.886 gjenstander og 67.608 fotografier tilgjengelige på DigitaltMuseum. Fotografier fra Oslo er også tilgjengelige på nettstedet www.oslobilder.no. Museet bruker sentrale fellestjenester innen samlingsforvaltningen, som nettstedene kulturnav.org, digitaltmuseum.no, oslobilder.no og databasen Primus. Museet har fast ansvar for to autoritetsregistre i KulturNAV. Disse er personregisteret Personer Industrihistorie og organisasjonsregisteret Industribedrifter.

Inntak av O.Værings fotosamling

Museet har i 2019 med støtte fra Sparebankstiftelsen kjøpt en samling fotografier etter O. Væring. De rundt 3.000 bildene er fotografier av arkitektur og bymiljøer, tatt fra rundt 1930 til 1950-tallet, og vil utgjøre et viktig supplement til museets samling etter arkitekturfotografen Teigens fotoatelier.

Materialet skal pakkes om og digitaliseringen, og registreringen er planlagt å begynne i 2020.

Samlinger fra det tidligere Telemuseet

Telemuseets samlinger ble innlemmet i Teknisk museum gjennom en virksomhetsoverdragelse ved årsskiftet 2018. To fredede bygg på Rundemanen, Bergen radio sendestasjon med maskinhus, er en del av denne arven.

Det er sendestasjonen til Bergen radio som ligger på Rundemanen, ca en times gange fra Fløyen. Museet er opptatt av å formidle historien til Bergen radio, Rundemanen, i og rundt sendestasjonen.
I juni 2019 hadde museet et positivt møte med Museum Vest i Bergen, om formidlingsarbeid for sendestasjonen.

At radiostasjonen ligger i nedfallsområde for drikkevannskildene til Bergen gjør at det er svært strenge regler for tilkobling til vann og kloakk. Dette er en forutsetning for besøk av skoleklasser og i 2019 ble arbeidet med å utrede for boring etter vann og skreddersy et lukket system for septiktank. Fylkeskonservatoren er positive til dette. Søknad sendes kommunen tidlig i 2020.

Fra det tidligere Telemuseet fulgte det med også et fagbibliotek på 6.000 bind. Telemuseet benyttet imidlertid ikke samme biblioteksystem som Teknisk museum. I 2019 har museets bibliotekarer startet en manuell konvertering fra Telemuseets bokdatabase i Tidemann til Teknisk museums ALMA. Alle bøker som flyttes fra Telemuseets magasin på Fet til lokalene på Kjelsås behandles i varmekammer for insektsanering.

Digitalisering av DEXTRA Photo

I 2019 har arbeidet med DEXTRA Photo-samlingen først og fremst knyttet seg til det grunnleggende katalogarbeidet, for å skaffe bedre oversikt over materialet som skal bearbeides de neste årene. Dessuten har arbeidet med videreutvikling og strømlinjeforming av digitaliserings- og registreringsarbeidet fortsatt.

Digitaliseringsarbeidet ved museet skal forene høyest mulig kvalitet som yter originalmaterialet rettferdighet med ressurseffektiv produksjon. I 2019 har museet derfor investert i ytterligere utstyr som håndterer store volumer. Museet har vært rådgiver for andre museer, hatt studiebesøk og hospitanter innen digitalisering.

Per 2019 var det totalt publisert 22.121 fotografier fra DEXTRA Photo på Digitalt Museum. Disse er blitt lastet ned i god oppløsning 3.525 ganger til fri bruk.

DEXTRA Photo eies av Sparebankstiftelsen DNB og er deponert på museet.

Forvaltning av Medisinsk museums samlinger

Arbeidet med registrering og konservering av menneskelige levninger i museets samlinger har fortsatt fra i fjor.

Gjenstandene i utstillingen Sunn Sjel har blitt revidert i forkant av nedtaking i 2020.

Gjennomgang og registrering av gjenstander relatert til den gamle Øyeavdelingen på Rikshospitalet har blitt gjort i forbindelse med prosjektet Blind Spot. Informasjonsinnhenting har skjedd i samarbeid med fagpersoner på området.

Målrettet arbeid med revisjon av gjenstandssamlingen fra Rikshospitalet magasinert på Gjerdrum er påbegynt som et ledd i samlingsforvaltningsarbeidet knyttet opp mot utstillingsprosjektet Medisinske Rom.

Samlingsarbeid

Utlån og innlån av museumsgjenstander

Museet låner ut gjenstander og arkivalia til utstillinger ved museer og institusjoner i inn- og utland. I 2019 har museet lånt ut gjenstander til Popsenteret, Ringve Musikkmuseum, Stortinget, Museum Nord, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk Oljemuseum, Forsvarets Museer, Nordkappmuseet, Norsk Vegmuseum og Universitetet i Oslo. Enkelte av utlånene har innbefattet kurérvirksomhet og bistand med montering.

Totalt har museet rundt 40 aktive utlånsaker.

Vi har innlånte gjenstander fra omtrent 50 institusjoner og privatpersoner til flere av våre faste og temporære utstillinger.

Fotograf

Museets fotograf har i 2019 særlig arbeidet med gjenstands- og samlingsfotografi knyttet til nye utstillinger for helse- og medisinhistorie og den kommende IKT-utstillingen.

Tilgjengeliggjøring av lyd og film

Nasjonalbiblioteket fikk i 2018 i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide en plan for digitalisering av film- og lydmateriale i norske museumssamlinger. I 2019 har Teknisk museum som pilotinstitusjon jobbet tett med Nasjonalbiblioteket i kartleggingsarbeidet, og har levert lydmateriale til digitalisering. I 2020 vil museet levere fra seg alt av film- og videomateriale når selve digitaliseringen begynner hos NB i Mo i Rana.

Konservering

Konservering ved museet er knyttet til utstillings-, utlåns- og samlingsforvaltningsarbeidet. I 2019 har fokuset særlig vært på de delene av samlingene som er relevante for kommende utstillinger. Klima i alle magasiner og utstillingslokaler loggføres og gjenstander stilles ut i klimakontrollerte montere der det er nødvendig.

Bruk av museets varmekammer for insektsanering har i 2019 blitt grundigere innlemmet i samlingsforvaltningen ved museet. Alle inntak og alt gjenstandsmateriale som kommer til og fra museet blir insektsanert i varmekammeret. Det har blitt utviklet retningslinjer for utleie av varmekammeret til andre aktører.

Gjenstandskonservatorene har i 2019 begynt arbeidet med å planlegge implementering av IPM (Integrated Pest Management) ved museet.

Bibliotek

Biblioteket inneholder en av Norges største samlinger med teknologi- og industrihistorisk litteratur, i tillegg til en omfattende samling medisinhistorisk og vitenskapshistorisk litteratur. Boksamlingen har vokst med 10.000 bind og utgjør nå 145.000 bind.

Bibliotekets manuelle system over anvendte klassifikasjonsnummer med tilhørende termer, er nå gjort tilgjengelig elektronisk med tilgang fra alle arbeidsplasser. Det ble i underkant av 3.500 poster.

Arkiv

I 2019 har museet registrert og publisert 14 nye arkiver på Arkivportalen, hvorav arkivet fra inntaket av NRKs teknisk-historiske samling og Industrihistorisk arkiv er de største. Registreringen av NRK-materialet ble i hovedsak finansiert av NRK og utført av ASTA stiftelsen, mens en tilhørende tegningssamling på 1.500 tegninger ble registrert av bibliotekspersonalet. Industrihistorisk arkiv utgjør ca. 300 hyllemeter. Det er i alt 45 publiserte arkiv fra Norsk Teknisk Museum på Arkivportalen. Totalt antall hyllemeter i arkiv er ca. 1670.

Av nye inntak kan nevnes en tegningssamling fra Tandberg Radiofabrikk, ABBs gave med arkiver fra Elektrisk Bureau og et privatarkiv fra Statens Kvinnelige Industriskole.

Bibliotekarene har presentert tre av de nyregistrerte arkivene på Industrinettverkssamlingen som ble holdt på museet i november.

Nøkkeltall for samlingsarbeidet

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Antall gjenstander estimert

91 643

91 611

60 000

60 000

60 000

60 000

Reg. gjenstander i Primus

76 906

76 611

49 560

48 768

47 782

45 509

Reg. gjenstander inneværende år

295

27 051

792

986

2 273

276

Publiserte gjenstander DigitaltMuseum

34 548

33 767

16 148

15 862

15 810

12 596

Antall fotografier (estimat)

2 653 000

2 650 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Reg. foto i Primus/fotostation

161 302

160 302

102 654

74 256

68 542

64 807

Reg. foto inneværende år

1 000

57 648

28 398

5 714

3 735

1 666

Publiserte fotografier DigitaltMuseum

67 608

67 116

43 090

42 140

24 772

19 621

Antall arkiver

480

478

128

126

_

_

Registrerte arkiver i Asta

405

391

25

23

_

_

Registrerte arkiver inneværende år

14

366

2

_

_

_

Publiserte arkiver på Arkivportalen

45

31

15

11

_

_

Følg oss