Resultatregnskap

Bruk knappen under for å laste ned og se notene til regnskapet.

Driftsinntekter og driftskostnader
Note
2019
2018

Ordinært offentlig driftstilskudd

10

54 957 898

53 300 000

Andre offentlige tilskudd

10

4 377 517

3 346 209

Bidrag fra næringslivet og private

11

5 813 895

7 710 251

Andre driftsinntekter

11

25 710 324

21 143 000

Sum driftsinntekter

 

90 859 634

85 499 460

Vareforbruk

 

2 880 949

2 651 751

Lønnskostnad

12

50 698 568

49 992 681

Avskrivning på driftsmidler

2

5 095 641

4 973 251

Andre driftskostnader

 

29 837 849

28 877 412

Sum driftskostnader

 

  88 513 008

 86 495 094

Driftsresultat

 

2 346 626

 -995 635

Finansinntekter og finanskostnader
     

Renteinntekter

 

864 948

680 430

Annen finansinntekt

 

16 184

26 730

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler

14

202 444

0

Rentekostnader

 

765 464

831 220

Andre finanskostnader

 

38 930

10 455

Resultat av finansposter

 

 279 183

 -134 514

Ordinært resultat før skattekostnad

 

2 625 809

-1 130 149

Skattekostnad

8

99 859

154 926

Ordinært resultat

 

2 525 950

 -1 285 075

       

Årsoverskudd

     

    

 

2 525 950

 -1 285 075

Overføringer
     

Overført til annen opparbeidet egenkapital

 

2 525 950

-1 285 075

Sum overføringer

 

2 525 950

 -1 285 075

Årsregnskap 2019

Balanse

Bruk knappen for å laste ned og se notene til regnskapet.

Eiendeler
Note
2019
2018

Anleggsmidler

     

Varige driftsmidler

     

Anlegg på Kjelsås

2

108 381 422

110 450 034

Lager på Gjerdrum

2

12 640 319

13 593 219

Fjellhall, Fet

2

2 184 000

2 236 000

Inventar og utstyr

2

11 451 513

12 538 676

Sum varige driftsmidler

 

 134 657 254

 138 817 929

Sum anleggsmidler

 

 134 657 254

 138 817 929

Omløpsmidler

     

Varelager

3

1 046 328

972 673

Fordringer

     

Kundefordringer

 

1 024 131

1 766 668

Andre kortsiktige fordringer

9

2 448 808

1 279 531

Sum fordringer

 

     3 472 940

     3 046 199

Investeringer

     

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

14

13 153 460

681 685

Sum investeringer

 

   13 153 460

        681 685

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

20 584 087

31 367 342

Sum omløpsmidler

 

   38 256 815

   36 067 899

Sum eiendeler

 

 172 914 069

 174 885 828

Egenkapital og gjeld
     

Egenkapital

 

 

 

Stiftelsens grunnkapital

 

14 000 000

14 000 000

Annen opparbeidet egenkapital

5

24 620 446

22 094 496

Fond bundet til spesielle formål

5

47 000

47 000

Sum egenkapital

5

 38 667 446

 36 141 496

Gjeld

 

 

 

Avsetning for forpliktelser

 

 

 

Pensjonsforpliktelser

7

4 476 251

5 939 313

Utsatt skatt

8

10 698

9 440

Sum avsetning for forplikelser

 

4 486 949

5 948 753

Annen langsiktig gjeld

 

 

 

Panteobligasjoner til Oslo kommune

2, 9

90 400 000

90 400 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

2, 9

6 175 000

6 775 000

Gjeld til Norsk Teknisk Museums Fond

6

3 445 000

3 445 000

Ikke opptjent investeringstilskudd

1

3 458 396

3 198 232

Ikke opptjent tilskudd

9

5 544 279

9 489 934

Sum annen langsiktig gjeld

 

 109 022 675

 113 308 166

Kortsiktig gjeld

 

 

 

Leverandørgjeld

 

4 259 360

3 985 682

Betalbar skatt

8

98 601

152 535

Skattetrekk, offentlige avg. og feriepenger

 

7 864 991

7 704 958

Gjeld til Norsk Teknisk Museums Fond

6

1 048 570

1 014 120

Gjeld til NTM`s venneforening

 

296 326

343 120

Annen kortsiktig gjeld

9

7 169 152

6 286 998

Sum kortsiktig gjeld

 

20 736 999

19 487 413

Sum gjeld

 

 134 246 623

 138 744 332

Sum gjeld og egenkapital

 

 172 914 069

 174 885 828

Oslo, 24.02.2020

     

Følg oss