2019

Oslo vitensenter

Oslo vitensenter på Teknisk museum er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk. Vitensenteret er en arena der de besøkende kan erfare, lære eller fornye sin kunnskap på egne premisser. Oslo vitensenter er landets eldste vitensenter, etablert i 1986 og er regionalt vitensenter for Oslo og deler av Viken.

 

TeknoLab skaperverksted

Teknolabben har vært i drift siden høsten 2018, og er nå et ettertraktet rom til bruk både for skolelever og fritidspublikum. Labbene er fast tilholdssted for talentsenteret og Den Teknologiske skolesekken. Skaperverkstedet handler om å utfordre dagens unge og deres forståelse for teknologi. Forstå at de kan være med å skape nytt, ikke bare forbruke teknologien.

I TeknoLab skaperverksted tilbyr vi undervisning for skoleklasser innen programmering, elektronikk og digital fabrikasjon, med blant annet bruk av micro:bit, loddebolter og 3D-printere. Realfag, programmering, tverrfaglighet og skaperglede kombineres på en unik måte. Rommet er også utstyrt med verdens første programmerbare micro:bit- orkester produsert av museets første «Maker in residence» Daniel Lacey-McDermott.

TeknoLab benyttes også til lærerkurs som er knyttet tett opp til fagfornyelsen i norsk skole som blir innført høsten 2020.

I 2019 er det arrangert to fiksefester for elektronikk i samarbeid med organisasjonen Restarters Oslo, og en stor lærerkonferanse, Programmering og skaperverksted i skolen, i samarbeide med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret.

-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab.

Talentsenteret

Talentsenteret ble etablert som pilotprosjekt av Kunnskapsdepartementet i 2015. Tilbudet sortere under utdanningsloven som tilpasset undervisning, og foregår derfor primært i skoletiden i form av ulike fagcamper. Fra skoleåret 2020/21 blir dette et permanent tilbud ved Oslo vitensenter. Talentsenteret er et tilbud til faglig sterke skoleelever som opplever ordinær undervisning som lite utfordrende. Talentsenterets oppgave er å gi dem tilpasset opplæring på et nivå som stimulerer, engasjerer og motiverer. Med aktiv bruk av skaperverksted oppfordres elevene til kreativitet og skaperglede. Med midler fra DNB sparebankstiftelsen utvides tilbudet i skoleåret 2020/21 til tre andre områder i Oslo.

Talentsenterets har i løpet av sine tre års drift blitt premissleverandører på feltet “elever med stort læringspotensial” i Norge, og prosjektlederen vår er en ettertraktet kursholder rundt om i landet. Sågar våre gode venner i øst, det svenske skolverket, har søkt hjelp og inspirasjon i hvordan man kan bygge opp et tilsvarende program i Sverige. Vitensenterets sterke posisjon som leverandør av lekende læring og praktisk tilnærming til tung teori ga oss mandatet om å ivareta morgendagens kloke hoder, der elever jobber i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørkunst og teknologiutvikling.

Talentsenteret ved Oslo vitensenter har gitt Teknisk museum økt samarbeid med UH-sektoren hva gjelder pedagogikk og et tettere samarbeid med regionens kommuner og fylkeskommuner.

-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab.

Skaperskolen

Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB er det etablert et nettsted med skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge de neste tre årene. Prosjektet omfatter etterutdanning av lærere, utvikling av pedagogisk innhold til skolen gjennom nettportalen skaperskolen. no, og midler til å gjennomføre regionale skaperfestivaler. Høsten 2019 ble det arrangert en større skaperfestival på hovedbiblioteket, samt to mindre festivaler ute på Deichmann filialer i Oslo øst. Vitensenteret er representert i gruppen som leder utviklingen av prosjektet.

Den teknologiske skolesekken

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Vitensenterforeningen, gjennom Den teknologiske skolesekken, fått midler til å gjennomføre grunnleggende programmeringskurs for alle landets 6. klassinger og deres lærere. Oslo vitensenter har ansvaret for Oslo og Nittedal, og høsten 2019 deltok rundt 1600 elever og lærere i dette tilbudet. Vitensenteret har ansatt en egen pedagog som vil lede prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom den norske vitensenterforeningen, DNB sparebankstiftelsen og NRK super.

OSLO ØST-SATSINGEN

På bakgrunn av resultatene fra brukerundersøkelser er det inngått en intensjonsavtale med Deichmanske bibliotek sentralt. I 2019 har vi brukt bibliotekets filialer som arenaer for aktivitet i regi av vitensenteret. Konkret dreier det seg om en aktivitetspakke med vitenshow, høyttalerverksted over tre ganger og en miniskaperfestival. Vi har i løpet av våren arrangert denne aktivitetspakken hos totalt seksulike filialer i Oslo øst/sør. I Statsbudsjett for 2019 fikk teknisk museum 1 million øremerkede midler fra Kulturdepartementet til å fokusere på tiltak rettet mot Oslo Øst. 

Andre tiltak mot Oslo øst/sør som er gjennomført er verkstedsaktivitet hos Rosenhoff og Skullerud voksenopplæring og samarbeid med Røde Kors. I tillegg er det etablert et omfattende samarbeid med ungdomsklubbene i Groruddalen. Her har vi i løpet av våren og tidlig høst hatt skaperaktiviteter i deres lokaler. Ungdomsklubbtiltakene finansieres gjennom midler fra BUFdir.

Følg oss