NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Fornyet støtte fra Kulturrådet

Kulturrådet har bevilget 51 millioner kroner over 3 år til museer over hele landet. Teknisk museum har fått fornyet støtte til flere prosjekter. Blant disse er arbeidet med å få utstillinger og forskning til å spille sammen for å utvikle ny kunnskap - kunnskap som kan kaste lys på viktige historiske og også dagsaktuelle problemstillinger.  

Teknisk museums største satsing her er prosjektet «Museenes kunnskapstopografi», et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldmuseene og Teknisk museum, som også involverer de svenske museene, Malmø museer, Gøteborg Stadsmuseum og Tekniska Museet. Prosjektets mål er å bidra til museumsutvikling ved å fokusere på hvordan forskning genererer ny kunnskap i utstillingsproduksjon. Resultatene av prosjektet vil kunne bidra til å styrke museenes samfunnsrolle og posisjon som forsknings- og kunnskapsinstitusjoner, på museenes egne premisser. 

I en tid der kunnskap er under press og tilliten til «Den fjerde statsmakt» går ned, er det behov for arenaer for kunnskapsutviklende deltakelse. Samfunnet har et aksellererende behov for allmenn innsikt i hvordan kunnskap blir til og hvordan kunnskap kan brukes. Med sine samlinger, flerfaglige kompetanse og mangfoldige rom kan museene etablere praksiser der dialog er det drivende prinsippet for å hente inn kunnskap også under utvikling av basisutstillinger. For Teknisk museum gjelder dette spesifikt IKT og Medisin de nærmeste årene. Teknisk museum er hovedaktør i prosjektet. Det er innvilget 2,22 millioner fordelt på tre år. 

I tillegg deltar museet i fire andre nettverksprosjekter som har fått støtte fra Kulturrådet, men hvor andre museer sitter med lederansvaret. Dette er: 

 • nasjonalbudsjettet2018 700Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon.  

  Prosjektet er et samarbeid mellom tolv museer og nitten store og små innsamlingsaksjoner. Målet er å styrke norske museers evne til å samle, ta vare på, utforske og formidle ulike typer intervjuer. Prosjektet vil utvikle verktøy og metoder i samarbeid mellom museene, med forskere og med publikum. Og helt konkret vil museenes minneinnsamlinger øke i omfang. 
Teknisk museum vil bidra med innsamling av fotografier og fotofortellinger under den foreløpige tittelen «Hvem er du som fotograf?» Stiftelsen Lillehammer museum er ansvarlig for prosjektet. 

 • Deltidsarbeid i et nordisk perspektiv, ved Norsk Industriarbeidermuseum
  Prosjektet skal forske på deltidsarbeid i et historisk perspektiv. Prosjektet gir deltakerne mulighet til å arbeide med museenes egne samlinger og arkiv.  Gjennom de neste tre årene prosjektet skal foregå, er det planlagt ulike nettverkssamlinger med nettverket, men også med andre museer i Norge, Sverige og Finland. 

 • Forskningsprosjektet “Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011”, ved fotonettverket ledet av Preus museum 
  Teknisk museum skal sammen med Norsk Folkemuseum, Preus museum og Nasjonalbiblioteket undersøke hvordan fotografiet er blitt stadig mer allestedsnærværende og fundamentalt for moderne samfunn i perioden fra 1940 til 2010. Museet vil ha et særlig ansvar for bruk av fotografi innen forskning, medisin og overvåking. Foruten innsamling av kildemateriale skal prosjektet resultere i fagfellevurderte artikler, en bok utgitt i samarbeid med Norges Fotografforbund og en utstilling ved Preus museum.  

  Se for øvrig nettsak om bokprosjektet hos Norges Fotografforbund 

 • «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser. Ved Anno museum, gjennom Nettverk for kvinnehistorie. Prosjektet har fått støtte fra 2018-2020 gjennom Kulturrådets samfunnsrolleprogram. Forskning og erfaring viser at museene reproduserer forestillinger, maktstrukturer og ulikestilling i både samlingsforvaltning og formidling. Basert på delprosjekter skal det utvikles metoder og verktøy for kjønnshistorie, som alle museer skal kunne ta i bruk. 

Mer informsasjon om fordelingene: 
https://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/pm-51-millioner-til-23-museumsprosjekter 
https://www.kulturradet.no/tildelingslister 
 
 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3